Produktoversikt introduksjon:

Klima blir villere og våtere, og stadig oftere opplever vi voldsomme skybrudd i byer og tettsteder. Steder preget av harde flater og få naturlige vannveier.

Avløpsnettet har ikke kapasitet til å takle denne type nedbørsmengder. Konsekvensene av dette er stadig oftere kraftige flommer, med risiko for store materielle skader. Derfor må vi finne gode løsninger for å forsinke avrenningen.

Vår satsing bygger på idéen om at vi må bruke naturens egne virkemidler for å løse utfordringene vi står overfor. Ved å utvikle løsninger med stor kapasitet, som samtidig er rimelige i anskaffelse og fleksible i bruk, skal vi gi vårt bidrag til trygg håndtering av ekstremnedbør som samtidig kan gi renere byluft, styrket biomangfold, og triveligere byrom og bygninger.

For oss er det viktig å søke samarbeid med sterke fagmiljøer. Løsningene for god by- og tettstedsutvikling, eller for den sak skyld, de store miljø- og klimautfordringene verden står ovenfor, skapes ikke alene. Løsningene ligger i summen av små skritt, små skritt i riktig retning.

Vegetasjon, blomster og bier. Grønne fasader bidrar til så mye mer enn bare å pynte byen. Det viktigste vi kan gjøre for å styrke biomangfoldet er å skape flere grønne soner, og dermed korte ned avstandene mellom dem. Flere blomster, flere bier - mer honning, flere fugler osv.

Produktoversikt

Vannoppsamlings-reservoarene

En kostnadseffektiv løsning som innfrir myndighetskrav til overvannshåndtering (oppsamling og fordrøyd avrenning) med god margin!

ecodrain er naturbasert og konstruert med tanke på mer begrensede krav til byggets bærekonstruksjon; sjeldnere behov for forsterkning av eksisterende takkonstruksjon ved renoveringsprosjekt, og potensielt litt lavere materialbruk ved nybygg.

Vannoppsamlingskarene på tak nytter byggets eksisterende bærevegger, heves opp fra takflaten på et bærende skjelett og er ikke i kontakt med takflaten.

Kapasitet pr oppsamlingskasse er 81 liter.

Systemets store kapasitet, vel over dagens myndighetskrav, gjør at en vesentlig del av taket blir uberørt og følgelig kan nyttes til oppholdsareal. Med eget vannreservoar ligger alt til rette for grønnsaksdyrking, en tiltalende takhage, eller en bikube eller to.

Oppsamlet regnvann ledes over i akveduktene (blomsterkassene) på fasadene og vannet fordeles fra kasse til kasse, i hele fasadesystemet.

Restvann som ikke tas opp i vannkasser eller vegetasjon/vekstmedium går til oppsamling i cisterne på bakkenivå.

Det at vannreservoarene monteres i lette dragere som hviler på gesimsene, og evt. stemmes opp over byggets bærevegger gjør systemet svært fleksibelt i forhold til eldre bebyggelse med redusert bæring.

Oppsamlingskassene på taket fanger vannet og holder på dette slik at konsekvensene av kraftige regnskyld reduseres betraktelig. 

Fra oppsamlingskassene på taket kan vannet ledes over i akveduktsystemet på fasaden. Her fordeles vannet i fordrøyningskassene og nyttiggjøres til opptak i plantekassene. Et vekesystem går fra plantekassene ned i vannkassene og trekker vannet opp i plantenes vekstmedium. Dette sikrer god vanntilgang og frodig plantevekst. Plantekassene er utviklet med hjelp av ledende botanikere og konstruert for å optimalisere plantenes vekstforhold.

Tilbakeholdseffekt (»water retention»): Valgfritt helt opp til ca. 90 % (påvirkes av antall vann-reservoarer ogvalgt avrenningshastighet).

Avrenningskoeffisient*: Valgfritt helt ned til ca. 0,1 (jfr. avrenningshastighetog antall vann-reservoarer.

  Avrenningshastighet: Forsinket avrenning kan justeres i
h.h.t.kommunale krav (eksempel Oslo: 1,5 l/sek/daa tomt) 

Tak med sentralt plassert sluk, hvor overvann ledes rett i avløpssystemet, har spesielt behov for vannoppsamling ved styrtregn. ECODRAIN har følgende egenskaper.

*Avrenningskoeffisient: Forholdet mellom nedbør og avrenning; hvor stor andel av nedbør som ikke infiltrerer til grunnen, eller fordamper.

Dyrke-kassene

Gjenbruk regnvannet til næring for mat-auk og miljø. Ved trygg tilgang til taket, er alt klart for rotfrukter, blåbærbusker, og annen ren, kortreist mat.

Alternativt, tar du et lønnsomt initiativ, og skaper et matfat for våre små, flyvende venner – som gir renere luft og redusert CO2-utslipp.

Solenergi

Langsiktig lønnsomt og bærekraftig. Sammen med spesialister på solenergi, tilrettelegger vi for økonomisk optimum ut fra behov og forutsetninger.

Som tilleggseffekt får du et «orangerie» eller «veksthus» som forlenger dyrke-sesongen, og skaper ekstra trivsel og attraktivitet for de som har tilhold i bygget.

Grønne fasader

ecodrain er et fleksibelt, enkelt og effektivt system for håndtering av overflatevann på egen eiendom. Omdanner regnvann til grønn vekst og levende byer.

1

Hvert sett av det vegeterte fasade-systemet består av en akvedukt med vannrenne og en plante-kasse.

2

Plante-kassene er utviklet i samarbeid med botanikere, for å sikre optimale forhold for plantevekst på grønne fasader.

3

Planter/vekstjord tar opp vann fra akvedukten gjennom en veke.

Utnyttelse av vann

Regnvann er ikke bare et problem, men også en ressurs. Derfor er cisterner et ledd i et sirkulært system. Oppsamlet regnvann kan pumpes tilbake til reservoarene på taket, for igjen å bidra til grønne fasader, eller det kan utnyttes til andre formål, hvor det ikke er krav til drikkevannskvalitet.

I samarbeid med oppdragsgiver utvikler vi løsninger tilpasset det enkelte prosjekt for å optimalisere utnyttelsen av regnvannet.