Miljø- og helseaspekt;

Naturensegen «teknologi» optimaliserer vanningseffekten av hver dråpe regnvann, medminimal avrenning

BinderCO2 (karbondioksid), NO2 (nitrogendioksid) og PM10 (støvpartikler)

Redusereravstand/barrierer for ivaretagelse av habitat for byens biologiske mangfold

Fangeropp støv - forbedrer luftkvalitet

Demperstøy - forbedrer lydlandskap

Regulerertemperatur i -, og mellom bygninger

Sparer energi som følge av termisk effekt; isolasjons-egenskaper, både mot kulde og varme

Potensiellnedgang i helseskader som følge av redusert støy og bedret luftkvalitet

Livssyklusanalyse

ECODRAIN har en gunstig LCA, og miljøkrav kan beregnes på prosjekt-nivå.

Vi søker kontinuerlig etter ytterligeremiljø-forbedringer – ta gjerne kontakt for de siste oppdateringer!

Miljøsertifisering

Miljøfyrtårn

Basert på tre ISO-standarder

BREEAM

Basert på tre ISO-standarder

LCA

Basert på tre ISO-standarder

EPD

Basert på tre ISO-standarder

Blå-Grønn faktor

Basert på tre ISO-standarder

”Material-gjerrighet”; energi- og materialbruk –konstruksjon – logistikk

Vesentlig i f.h.t. å oppnå redusert klima-fotavtrykk

I et kostnads- og miljøperspektiv, er det viktig med;  
• begrenset materialbruk / lett i vekt, resirkulerbart og bestandig over tid
• konstruksjon og logistikk med begrenset ressurs-innsats og carbon-fotavtrykk
• systemet fungere naturlig, uten behov for eksternt tilført energi, derfor er den fordrøyde avrenningen styrt mekanisk, basert på matematisk beregning.
• solenergi-panelene kan integreres i samme bæresystem

Plantevekster nyttiggjør seg forurensning for sin utvikling og overlevelse
– i tillegg til at de gir habitat for pollinering og føde som bidrar til å opprettholde bio-diversitet.

Naturens«støvsuger» av partikkelforurensning og klimagasser

Grønne løsninger for tak og fasader forplikter til mer enn farge. For å studere stedegne arters evne og suksess i vårt system for grønne fasader har vi et prosjekt gående i samarbeid med NIBIO. Her undersøkes stedegne arters evne til overlevelse gjennom året, samtidig som vi ser på disse artenes evne til fangst av svevestøv og opptak av klimagasser. 

Stedegne arter har logisk nok høy økologisk integritet men om tilbudet her er stort nok til å sikre grønne fasader i krevende byrom gjenstår å se. Derfor suppleres prosjektet med et utvalg stedegnede arter.

Grønne fasade-søylertransformerer «ordinære» næringsbygg til signatur-bygg med forbedret omdømme

Grønne fasader bidrar til mye mer enn estetikk. Jo kortere avstand det er mellom de grønne sonene, være seg om det er parker, enger eller grønne fasader, jo større biomangfold.

Vanntilførsel fra oppsamlingskassene på taket.

Hvert sett består av en vannkasse og en plantekasse.

Plantekassene er utviklet i samarbeid med botanikere for å sikre optimale forhold for plantevekst i systemet.

Planter/vekstjord tar opp vann fra vannkassen ved en jordveke.

Sammen med Nibio forsker vi nå bl.a. på plantenes evne til opptak av CO2 og fangst av svevestøv. Dette er kjente egenskaper for plantevekst men vi ønsker å se det fulle potensiale knyttet til dette for vårt system, og i relevant bymiljø.

Like kjent som plantenes evne til opptak og fangst av CO2 og svevestøv er vegetasjonens evne til å redusere støy. En plantevegg i fullt flor vil også fungere som et ekstra lag med isolasjon.