mm
ltr.
mm
ltr.
lrt./sek./ha
ltr.
ltr.
ltr.
%
ltr.
%
ltr.
%
ltr.
%
ltr.
ltr.
stk
ltr.
stk
antall
pris eks mva
kr
antall
pris eks mva
kr
antall
pris eks mva
kr
antall
pris eks mva
kr
kr
%
kr
kr
antall
pris eks mva
kr
kr
%
kr
kr
kr
stk
kr
kr
kr
stk
kr
kr
kr
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kalkulator for ecodrain overvannshåndtering, kombinasjon tak og fasade

Regnvannet samles i oppsamlingsreservoarer på tak. Reservoarene kobles enkelt sammen til det antall som er nødvendig for å innfri byggets krav til vannoppsamling.

år
lånebeløp
%
Rentekost år 1
Rente/Avdrag
år
lånebeløp
%
Rentekost år 1
Rente/Avdrag
kr
lånebeløp
%
kr
Leieinntekter
Økning i %
kr
Fullverdi-sum
Forsikrings
premie i %
Forsikrings-
premie
Differensiert forsikrings
premie i %
kr
Skatte grunnlag
Skattesats
Eiendomsskatt
Skattesats
Eiendomsskatt
kr differanse
Kvm bruksareal
Antatt forbruk vann per kvm bpa
Pris forbruk per kvm (eks mva)
Sum gebyr vann
Kvm bruksareal
Antatt forbruk vann per kvm bpa
Pris forbruk per kvm (eks mva)
Sum gebyr avløp
kr
kr
kr
kr
Kvm handel
Strømforbruk, kWh
Pris per kWh
Kostnad
Kvm kontor
Strømforbruk, kWh
Pris per kWh
Kostnad
Kvm
Strømforbruk, kWh
Pris per kWh
-
Kvm
Strømforbruk, kWh
Pris per kWh
-
kr
kr
kr
År
Lånebeløp
Rente i %
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
Markedsverdi
ESG-effekt i %
kr
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
kg/stk
kg/oppsam.res.
stk
kg
stk
kg/stk
stk
kg/stk
kg
kg
kg/oppsam.res.
kg/dyrke-kasse
kg/stk
kg/stk
kg/stk
kg/dyrke-kasse
stk
kg/stk
stk
kg/stk
kg
stk
stk
kg
kg
kg/akvedukt
kg/plante-kasse
kg/stk
kg/stk
kg/stk
kg/plante-kasse
stk
kg

Vekt-kalkulator, GROW UP! Nedbør-oppsamler / grønne tak og fasader

Beregner vekt eksl. festesystem, for h.h.v. tak – og fasadeløsningen med antall enheter overført fra kalkulatorens «Behov/kapasitet, overvannshåndtering«

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.